News

30 November 2017

Pirmā sanāksme projekta “WinWind”

SIA "Vides investīciju fonds”  sadarbībā ar Fizikālās enerģētikas institūtu 2017. gada 30. novembrī organizēja programmas “Apvārsnis 2020” atbalstītā projekta “Atbalsta veicināšana vēja enerģijas attīstībai sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstītos reģionos (WinWind)” uzsākšanas sanāksmi.

Tā bija pirmā sanāksme projekta “WinWind” sanāksmju ciklā, kas projekta ieviešanas laikā tiks veltītas aktuālo jautājumu un risinājumu identificēšanai vēja nozarē. Sanāksmju cikla mērķis ir veidot strukturētu, nepārtrauktu un uz risinājumiem orientētu ieinteresēto pušu dialogu.

Sanāksmes laikā WinWind projekta Latvijas partnerorganizāciju pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar projektā plānotajiem uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem un sniedza detalizētu ieskatu par turpmākajām  nacionālā foruma plānotajām aktivitātēm. Tika sniegts ieskats par indikatīvajiem rādītājiem vēja enerģijas izmantošanā projekta dalībvalstīs, kā arī raksturoti Eirobarometra aptaujas rezultāti saistībā ar Latvijas un projekta partnervalstu iedzīvotāju viedokli par tādiem jautājumiem kā klimata politika, attieksme pret zaļo ekonomiku, attieksme pret fosilā kurināmā izmantošanas samazināšanu un atjaunojamajiem enerģijas resursiem.

Kristaps Stepanovs, Vēja enerģijas asociācijas, valdes loceklis, prezentēja vēja enerģijas izmantošanas perspektīvas, detalizēti sniedzot ieskatu tās izmantošanā Latvijā, kā arī apskatot tādus jautājums kā tiesiskais regulējums, uzstādītās un plānotās vēja stacijas.

Sanāksmes noslēgumā dalībnieki piedalījās diskusijā, “Kurās jomās pastāv šķēršļi sauszemes vēja enerģijas attīstībai Latvijā?”

Sanāksmes prezentācija

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111