Par WinWind

WinWind ir ES pētniecības un inovāciju atbalsta  programmas Apvārsnis 2020 projekts, tā mērķis ir veicināt plašu akceptējamību vēja enerģijas izmantošanai atbilstoši vides kvalitātes un ilgtspējīgas attīstības principiem vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstītos reģionos (VEMR)

 

Lasīt vairāk

SOCIĀLĀS AKCEPTĒJAMĪBAS PAAUGSTINĀŠANA: WinWind veicina atbalstu vēja enerģijas izmantošanai atbilstoši vides kvalitātes, sabiedrības mērķgrupu līdzdalības un ilgtspējīgas attīstības principiem vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstītos reģionos.

REĢIONU SPE CIFISKA PIEEJA: Pamatojoties uz sociālās līdzdalības pieeju, WinWind projektā daudzlīmeņu pārvaldības perspektīvā tiek analizēti sociālekonomiskie, telpiskie, un vides parametri reģionu un vietējo pašvaldību (kopienu) līmenī.

PABEIDZOT PROJEKTU: Rezultāti būs pieejami kā interaktīvs tiešsaistes atbalsta rīks un ceļvedis, kā piedāvātie pasākumi var rosināt konkrētas vietējās rīcības. Projekts izstrādās kritēriju un principu kopumu godīgas un sociāli akceptējamas vēja enerģijas izmantošanas veicināšanai. Projekts informēs lēmuma pieņēmējus visos pārvaldības līmeņos.