Ieinteresēto pušu forumi

Latvija

Latvijas Nacionālā foruma darbības mērķis ir veicināt dialogu un kopīgu izpratni par esošajiem šķēršļiem un efektīviem risinājumiem sauszemes vēja enerģijas attīstībai. Latvijas Vides investīciju fonds (Fonds) ciešā sadarbībā ar Fizikālas enerģētikas institūtu ir uzņēmies vadošo lomu Nacionālā foruma aktivitāšu koordinēšanā Latvijā. 

Nacionālais forums ir paredzēta kā platforma, kur tiekoties iesaistītajām pusēm, būs iespēja apspriest nozares aktualitātes, kā arī identificēt nepieciešamās darbības un risinājumus.  

Fonds plāno organizēt vienu reizi 6 mēnešos tematiskās sanāksmes Nacionālā foruma dalībniekiem, lai dotu iespēju  diskutēt  par aktualitātēm vēja nozarē, kā arī iesaistīties projekta aktivitāšu izstrādē. Nacionālā foruma dalībniekiem būs iespēja identificēt  un ieteikt sanāksmju tēmas.  Vairākas tematiskās sanāksmes tiek plānotas kā paplašinātas, iesaistot ne tikai Nacionālā foruma dalībniekus, bet plašu mērķauditoriju – lēmumu pieņēmējus, ekspertus, nevalstiskās organizācijas.

Attēls 1. Primārās enerģijas patēriņa struktūra Latvijā, 2016 (kopējais patēriņš 185 PJ)

Izņemot dažas Kurzemes reģiona piekrastes pašvaldības, Latviju gandrīz visu var uzskatīt par vēja enerģijas izmantošanas ziņā nabadzīgu valsti. 2016. gadā tikai deviņās (no 119) Latvijas pašvaldībās atradās vēja ģeneratori, kuri saņēma atbalstu elektroenerģijas ražošanā obligātā iepirkuma ietvarā, pie kam dominējošā to daļa ir izvietota tikai 2 pašvaldībās - Ventspils novadā (23 MW) un Grobiņas novadā (26,7 MW). Elektroenerģijas piegāde Latvijā 2016.gadā bija 6958 GWh, vēja enerģija tajā sastādīja nepilnus 2 procentus

Attēls 2. Atjaunīgo energoresursu īpatsvars Latvijā, 2016

Sauszemes vēja enerģija Latvijā tiek uzskatīta kā svarīgs atjaunojamās enerģijas resurss. Veicot  nepieciešamās izmaiņas vēja enerģijas izmantošanas likumdošanā kā arī pieejamo finanšu atbalsta shēmā, vēja enerģijas izmantošanai valstī ir liels potenciāls. Labi attīstītā elektroenerģijas pārvades sistēma, tuvākajos gados pabeidzot plānotos tās attīstības projektus, un balansējošo jaudu adekvāta pieejamība dos iespēju integrēt tīklā līdz pat 800-1000 MW vēja staciju jaudu.