Projekts

 

WinWind ir ES pētniecības un inovāciju atbalsta  programmas Apvārsnis 2020 projekts, tā mērķis ir veicināt plašu akceptējamību vēja enerģijas izmantošanai atbilstoši vides kvalitātes un ilgtspējīgas attīstības principiem vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstītos reģionos (VEMR).

 

Galvenās Aktivitātes

  1. Sociālās akceptējamības virzošo un kavējošo faktoru analīze
  2. Akceptējamības specifisko barjeru un virzošo spēku klasifikācija, nosakot līdzīgo un atškirīgo projekta mērķa reģionos
  3. Ieinteresēto pušu foruma izveide, aktīvs dialogs un konsultācijas ar iesaistītajām pusēm
  4. Inovatīvu, praksē efektivitāti pierādījušu, sociālo akceptējamību veicinošu pasākumu identifikācija, to pārneses perspektīvas vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī novērtējums
  5. Labās prakses pārneses un adaptācijas procesa ierosme projekta mērķa reģionos
  6. Ieteikumi politikas plānošanai
  7. Politisko dialogu nacionālā/reģionālā un Eiropas līmenī veicināšana.

 

Specifiskie uzdevumi ir konkrētam reģionam piemērotu risinājumu izvēle, analīze, apspriešana,  pārnese, testēšana un izplatīšana, lai veicinātu  sociālo atbalstu vēja enerģijas izmantošana. Projekts multidisciplinārā perspektīvā aplūko VEMR Vācijā, Spānijā, Itālijā, Latvijā, Norvēģijā un Polijā. Izvēlētajās valstīs situācijas ir dažādas - no plašas vēja enerģijas izmantošanas (bet kurās ir VEMR) līdz pavisam nelielai.

Vēja parks Latvijā
Vēja parka būvlaukums Norvēģijā
Vēja ģenerators Sardīnijā

Izvēlētajos reģionos WinWind analizē reģionu un vietējo pašvaldību (kopienu) specifiku, raksturīgās socio ekonomiskās, telpiskās un vides iezīmes un cēloņus lēnai vēja enerģijas izmantošanas attīstībai. Veicot šo darbu, tiek ievērotas visas pamatiedzīvotāju individuālās un kolektīvās tiesības, atbilstoši Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 27.pantam un ANO Cilvēktiesību komitejas komentāriem. Projekta uzdevumu izpildi atbalsta partnervalstīs izveidotie nacionālie vai reģionālie forumi, kuru dalībnieki ir projekta partneri, tirgus dalībnieki un citas ieinteresētās un iesaistītās puses.

Identificēto šķēršļu pārvarēšanai tiek noteiktas un, iespēju robežās, atbilstoši reģionu specifikai, adaptētas un pārnestas labākās prakses. Īpaša uzmanība tiek veltīta inovatīviem uz brīvprātības principa balstītiem pasākumiem, tiešās un netiešās finanšu līdzdalības un ieguvumu sadalījuma praksēm. Nobeigumā politiku mācības tiks apkopotas un ieteiktas visā Eiropā piemērojamas rekomendācijas.

Projekts tika uzsākts 2017.gada oktobrī un ilgs līdz 2020.gada martam. Projekta vadošais partneris ir Berlīnes Brīvās universitātes Vides politikas pētījumu centrs.

 

Projekta informatīvā lapa