Projekt Winwind

 

WinWind to projekt realizowany w ramach programu ramowego Horyzont 2020 Unii Europejskiej. Celem projektu jest wzrost rynku energetyki wiatrowej poprzez zwiększenie akceptacji społecznej szczególnie w wybranych w ramach projektu regionach, które charakteryzują się niewielkimi mocami zainstalowanymi, mimo korzystnych warunków wietrznych. Cele szczegółowe to: przeprowadzenie badań i analiz, a w rezultacie opracowanie i rozpowszechnienie praktycznych rozwiązań w celu zwiększenia akceptacji społecznej, a tym samym rozwoju sektora energetyki wiatrowej.

 

Kluczowe działania w projekcie:

  1. Analiza czynników stymulujących akceptację społeczną;
  2. Taksonomia barier i bodźców akceptacji społecznej, w celu identyfikacji podobieństw i różnic uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej;
  3. Utworzenie Krajowych Platform Dyskusyjnych oraz prowadzenie dialogu i konsultacji z interesariuszami;
  4. Analiza sprawdzonych i innowacyjnych działań wspierających akceptację, które można przenieść na płaszczyznę lokalną, regionalną i krajową;
  5. Pobudzenie transferu sprawdzonych najlepszych praktyk;
  6. Opracowanie rekomendacji dla decydentów;
  7. Dialog z decydentami na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim.

 

Projekt wykorzystując interdyscyplinarne podejście, analizuje wybrane regiony w krajach partnerskich: Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Łotwie, Norwegii i Polsce. Wybrane kraje charakteryzują rynki energetyki wiatrowej o różnym stopniu rozwoju, od mało rozwiniętych po te, w których udział energii wiatrowej jest znaczny.

Park wiatrowy na Łotwie
Obszar rozwoju w Norwegii
Turbina wiatrowa na Sardynii

WinWind bada specyfikę lokalnych społeczności, poddając analizie ich cechy społeczno-ekonomiczne, przestrzenne, środowiskowe oraz powody powolnego rozwoju energetyki wiatrowej w wybranych regionach. W ten sposób zostaną wzięte pod uwagę wszystkie indywidualne i zbiorowe prawa mieszkańców (art. 27. Komitet Praw Człowieka ONZ). Zadania operacyjne projektu realizowane są przez partnerów projektu przy współpracy z krajowymi i regionalnymi interesariuszami z każdego kraju partycypującego.

 

W celu pokonania zidentyfikowanych barier, zostaną wybrane i rozpowszechnione najlepsze praktyki. Projekt koncentruje się przede wszystkim na nowych metodach partycypacji lokalnych społeczności w inwestycjach wiatrowych oraz bezpośrednich i pośrednich korzyściach finansowych płynących z tego typu uczestnictwa.

 

Projekt koordynowany przez Wolny Uniwersytet Berliński rozpoczął się w październiku 2017 roku i potrwa 30 miesięcy do marca 2020 roku.

 

Ulotka WinWind