Platformy Dyskusyjne

Polska

Krajowa Platforma Dyskusyjna i Wymiany Informacji, jako jedno z kluczowych działań projektu została uruchomiona na początku projektu WinWind przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. (KAPE). KAPE jako koordynator Platformy na poziomie krajowym oraz w regionie województwa warmińsko-mazurskiego, zidentyfikowało najbardziej wpływowych interesariuszy na szczeblu regionalnym i krajowym. Wśród nich znaleźli się inwestorzy, przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszenia branżowe oraz organizacje pozarządowe. KAPE przygotowało również pakiet dokumentów jak niżej

 

  1. Krótką informację o projekcie;
  2. Zaproszenie do Krajowej Platformy Dyskusyjnej;
  3. Deklarację uczestnictwa w Krajowej Platformy Dyskusyjnej.

 

Zaproszenia do Krajowej Platformy Dyskusyjnej zostały rozesłane w listopadzie i grudniu 2017 roku do wyselekcjonowanej grupy interesariuszy. Zaproszenie otrzymały także władze i organizacje z województwa warmińsko-mazurskiego i z innych regionów. Generalnie instytucje wyraziły zainteresowanie projektem, a wiele z nich również chęć uczestnictwa w Krajowej Platformie Dyskusyjnej.

Spotkanie inicjujące Krajową Platformę Dyskusyjną zostało zorganizowane 22 lutego 2018 przez KAPE
w Warszawie. W wyniku dyskusji zidentyfikowano trzy najważniejsze kierunki działań:

 

  1. Informacja i edukacja (obalanie mitów, prezentacja korzyści płynących z energetyki wiatrowej dla społeczeństwa, gospodarki, wykrywanie rozwoju technologicznego;
  2. Identyfikacja ewentualnego zaangażowania społeczeństwa i władz lokalnych w inwestycje wiatrowe;
  3. Stworzenie katalogu najlepszych praktyk.

 

Podczas spotkania została powołana grupa, której członkowie będą aktywnie uczestniczyć w pracach Krajowej Platformy Dyskusyjnej. Pozostali interesariusze włączą się w projekt opiniując i wskazując dalsze działania projektu WinWind.